ledenvergadering 29-11

Uitnodiging aan alle stemgerechtigde leden van Ruitersportvereniging De Hoge Devel.

Het bestuur van Ruitersportvereniging De Hoge Devel nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 29 november 2018 om 20.00 uur in de kantine van de manege. Alle stukken heeft u via email al kunnen ontvangen.


De agenda voor deze vergadering:

1.Opening
2.Ingekomen stukken/machtigingen
3.Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 31 mei 2018.
4.Jaarverslag/terugblik
5.Verklaring kascommissie/Vaststellen jaarrekening/begroting.
Pauze
(tevens gelegenheid tot het indienen van onderwerpen voor de rondvraag)
6.Mededelingen en terugblik door het bestuur
-Voorstel tariefverhoging per 1-1-2019 (5%)
-Weidegang tarief.
7.(Her)verkiezing bestuursleden. (zie email voor meer info)
Conform artikel 8 van de statuten van de vereniging kunnen -door ten minste vijf leden
ondertekend- kandidaten voor het bestuur schriftelijk worden opgegeven tot 24 uur vóór
aanvang van de vergadering.
8. Rondvraag
9. Sluiting